• Afișări articole 120669

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Utilizarea terminologiei de specialitate în situații concrete de comunicare

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric

 • Executarea unor acte sau acțiuni motrice conform termenilor specifici enunțați de către profesor/antrenor

1.1. Utilizarea corectă a principalelor

 • Descrierea elementelor și procedeelor tehnice noţiuni specifice domeniului efectuate utilizând termenii specifici
 • Folosirea termenilor specifici de bază în comunicarea interpersonală și cu profesorul/antrenorul
 • Respectarea în pregătire a principalelor prevederi

1.2. Aplicarea principalelor prevederi regulamentare

 • Respectarea în concursuri a principalelor prevederi regulamentare ale disciplinelor sportive regulamentare practicate
 • Aprecierea respectării principalelor reguli în întreceri, în calitate de spectator

2. Aplicarea achiziţiilor necesare pentru menținerea stării de sănătate, dezvoltarea capacității motrice, potrivit vârstei, genului și nivelului de pregătire

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric

 • Efectuarea unor sarcini de instruire în concordanță cu

2.1. Utilizarea celor mai importante starea de sănătate din momentul desfășurării activității

 • Respectarea regulilor de angajare a organismului în mijloace de dezvoltare a capacităţii efort și de revenire a acestuia după efort fizice proprii
 • Recunoașterea nivelului de dezvoltare a propriei capacități de efort

2.2. Compararea reacţiilor organismului,

 • Adaptarea frecvenței respiratorii la efort de tip aerob
 • Adaptarea frecvenței respiratorii la efort de tip maximal în eforturi de tip diferit
 • Adaptarea frecvenței respiratorii la efort de tip mixt
 • Utilizarea mijloacelor electronice (telefon, tabletă etc.)pentru culegerea de informații specifice

2.3. Aplicarea unor informaţii de

 • Recunoaşterea unor informații de specialitate din transmisiile sportive televizate specialitate identificate cu ajutorul
 • Căutarea unor informații de specialitate pe internet, la mijloacelor electronice recomandarea cadrului didactic
 • Analizarea unor informaţii de specialitate identificate cu ajutorul mijloacelor electronice în vederea aplicării acestora

3. Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și pe fair-play

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric
3.1. Integrarea în diferite grupuri,

 • Efectuarea unor sarcini stabilite pentru pereche constituite în funcţie de cerinţele
 • Efectuarea unor sarcini stabilite pentru grup activităţii de pregătire
 • Efectuarea unor sarcini stabilite pentru echipă
 • Acordarea de sprijin partenerului în realizarea

3.2. Îndeplinirea unor sarcini specifice elementelor cu grad crescut de dificultate

 • Acționarea sincronizată cu partenerii în diferite acțiuni activităţii de pregătire, prin coordonare motrice cu ceilalţi membri implicaţi
 • Acordarea de ajutor partenerilor de antrenament în realizarea sarcinilor de instruire
 • Descrierea manifestărilor de fair-play în contextul activităţilor de pregătire și competiționale

3.3. Relaționarea pozitivă cu antrenori,

 • Manifestarea atitudinii de respect față de partenerii de parteneri, adversari și arbitri prin antrenament comportament bazat pe fair-play
 • Manifestarea atitudinii de respect față de adversarii din întreceri
 • Acceptarea necondiționată a deciziilor arbitrilor

4. Valorificarea la nivel superior, în concursuri și în competiții sportive, a potențialului fizic, tehnico-tactic, psihologic și teoretic

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric

 • Exersarea de acţiuni motrice corespunzătoare dezvoltării calităţilor motrice de bază

4.1. Creşterea nivelului indicilor de :

 • Efectuarea de exerciții specifice fiecărei calități motrice de bază manifestare a calităţilor motrice
 • Efectuarea de exerciții pentru dezvoltarea calităților motrice combinate specifice
 • Exersarea procedeelor tehnice în regim de manifestarea calităților motrice
 • Exersarea deprinderilor sportive elementare sub formă


4.2. Aplicarea deprinderilor motrice şi a de jocuri dinamice, ştafete, trasee procedeelor tehnice de bază în acţiuni

• Exersarea procedeelor tehnice de bază precedate și motrice complexe şi în forme adaptate urmate de alte deprinderi de întrecere/concurs

• Participarea la întreceri sub formă de jocuri dinamice și ştafete
•Exersarea principalelor procedee tehnice însușite în cadrul unor acțiuni tactice simple în condiții de pregătire
4.3. Integrarea în acţiuni tactice

• Exersarea principalelor procedee tehnice însușite în individuale/colective, în condiţii de cadrul unor acțiuni tactice simple în condiții de pregătire/ întrecere întrecere
• Alcătuirea și exersarea unor acțiuni tehnico-tactice simple adaptate particularităților și preferințelor individuale
•Reglarea propriului comportament în raport cu situațiile
4.4. Manifestarea în întreceri a apărute în condiții de pregătire
• Reglarea propriului comportament în raport cu situațiile trăsăturilor psihice dominante, specifice  apărute în întreceri disciplinei sportive practicate
• Manifestarea dârzeniei pentru obținerea unui rezultat pozitiv în întreceri

CONŢINUTURI

Domenii de conținut Conținuturi
• troficitatea şi tonicitatea lanţurilor musculare
• capacitate vitală / debit respirator
1. Indici somato-funcţionali generali

• elasticitate toracică
• stabilitate şi mobilitate articulară
• supleţe musculo - ligamentară
• stabilitate optimă a S.N.C.
• şcoala mersului
2. Deprinderi motrice

• şcoala alergării
• şcoala săriturii
• echilibru - şcoala căderii
• Viteza
- de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
• Forţa
- generală
3. Calităţi motrice de bază

• Coordonarea
- segmentară
- coordonare generală
• Rezistenţa
- generală
• Mobilitatea
- generală
- articulară
•stare de sănătate foarte bună
•elasticitate musculară foarte bună
•mobilitate articulară activă şi pasivă
4. Indici somato-funcţionali specifici

musculatură puternică, forţă scapulară dezvoltată
• mobilitate coxofemurală şi a coloanei vertebrale
• capacitate vitală dezvoltată
•aparat cardio - vascular dezvoltat şi pregătit specific
•excitabilitatea S.N.C.- ului pentru coordonarea segmentelor angajate în efort
• Viteza
- de reacţie la stimuli vizuali şi auditivi
- de execuţie în acţiuni motrice singulare
- de deplasare:
- pe direcţie rectilinie
- cu schimbări de direcţie
- în regim de forţă
• Forţa
- dinamică segmentară
- segmentară în regim de rezistenţă
- contracţie finală prin execuţie tehnică, cu final de respiraţie şi contracţie abdominală
5. Calităţi motrice specifice

• Coordonarea
- segmentelor faţă de corp
- orientare în spaţiu
- în condiţii de echilibru
- în regim de rezistenţă
- în regim de viteză
• Rezistenţa
- generală
- cardio-respiratorie la eforturi aerobe
- musculară locală
- în regim de forţă
- specifică
• Mobilitatea
- articulară activă şi pasivă a coloanei vertebrale, a centurii scapulare, coxofemurale
•a forţei maxime, explozive în diferite regiuni
•a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de
6. Metode şi mijloace de dezvoltare deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe, anaerobe şi mixte
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei
7. Elemente şi procedee tehnice de • tehnici de braţ de atac (tsuki waza):
- oi tsuki
bază
- giaku tsuki
- uraken
- shuto
• tehnici de braţ pentru blocare (uche-waza uke-waza):
- age-uke
- uchi-ude-uke
- soto-ude-uke
- gedan-barai
- shuto-uke
• tehnici de picior (geri-waza):
- mae geri
- yoko geri
- mawashi-geri
- ushiro-geri
- ura-mawashi-geri
• poziţii de bază (dachi-waza):
- zekutsu-dachi
- kokutsu-dachi
- kiba-dachi
- nekoashi-dachi
- kosa-dachi
- fudo-dachi
• forma (kata)
PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE
•tehnici de braţ de atac
•tehnici de braţ pentru blocare
• tehnici de picior
•poziţii de bază, executate cu partener, în regim de întrecere
•kihon-tehnica de bază (combinații specifice de brațe și picioare)
• kata
•kihon-Kumite,Gohon-Kumite, Sambon-Kumite
•tehnica de bază în regim de maximă corectitudine fără
8. Procedee tehnice specifice viteză şi forţă
• simulări parţiale de întreceri:
recomandate individual
• kihon
• ippon-kumite
• sanbon-kumite
• gohon-kumite
• jiyu-kumite
•kyu-ri( examene de grad )
•executarea corectă a tehnicii de kihon, a tehnicii specifice kata-ului și coordonarea între brațe și picioare
9. Acțiuni tactice specifice

•executarea combinațiilor în funcție de ritmul kata-ului
• aplicarea acțiunilor tehnice cu partener (kumite)
•automatizarea acţiunilor de rezolvare eficientă a problemelor de tehnică
•aplicarea acţiunilor tehnice cu partener de antrenamente şi întreceri
• dorinţa de victorie
• combativitate
• tenacitate
• concentrare
• curaj
• atenţie
10. Trăsături psihice dominante

• educarea procesului de excitaţie şi inhibiţie
• educaţie mentală
• stăpânire de sine
• memorie vizuală
• sensibilitate vestibulară şi proprioceptiv-kinestezică
• eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
• corectitudine şi modestie
• disciplină colectivă
• tehnici de reechilibrare
• modalităţi de atenuare a şocurilor
11. Protecţie individuală • cunoştinţe și informații despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
• tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
•factorii care condiţionează instruirea
•cauzele care reduc randamentul
12. Randament sportiv

•criterii de apreciere a randamentului specificul autocaracterizării, caracterizării şi evaluării randamentului
•criterii de analiză a rezultatelor
•specificul analizei de caz
13. Prevederi regulamentare

• regulament de întrecere
• greşeli de arbitraj
• abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
• comportamentul în întrecere
• situaţiile critice din întrecere
14. Reguli de comportament

• relaţii specifice de subordonare
• caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
• criteriile de evaluare a arbitrajelor
• greşeli frecvente